Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van dehondensuper.net (verder te noemen de hondensuper) en op alle met u (afnemers van producten van de hondensuper) gesloten overeenkomsten.

1.2 Dehondensuper.net is als volgt te bereiken:

E-mail: 24 uur per dag via email info@dehondensuper.net

Telefoon: maandag t/m vrijdag 19:00 tot 21:00 uur
               
               
               via 06-46726309

De hondensuper is gelocaliseerd op: Runselstraat 16A, Berghem


2 Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen per e-mail en via de internetsite worden geplaatst, dus :

• via de website www.de hondensuper.net of

• via: info@dehondensuper.net

2.2 Er is geen minimum bestelbedrag. De hondensuper heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden.

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat De hondensuper uw bestelling in behandeling heeft genomen.


3 Prijzen

3.1 De in de laatst verschenen internetpagina van De hondensuper vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is De hondensuper bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen.

3.4 De hondensuper is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.


4 Levering

4.1 Aflevering door De hondensuper vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder. Leveringen van pakketten en rembourszendingen worden uitgevoerd door DHL. DHL doet 4 bezorgpogingen. Indien u niet thuis bent is het mogelijk dat het pakket bij een van uw buren wordt afgegeven. Mocht u dit niet willen, dient u dit aan te geven bij de opmerkingen tijdens het bestellen.Buitenlandse post en brievenbuspost wordt uitgevoerd door PostNL en DHL. Alle brievenbus bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

4.2 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico. De hondensuper besteedt de verzendingen uit aan DHL. Derhalve is De hondensuper niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.

4.3 Verzendkosten: indien zendingen zonder annulering retour komen worden u de verzendkosten plus administratiekosten in rekening gebracht.Paketten tot 31kg kosten € 6,75. Rembours kost 8,00 euro extra.

4.4 De hondensuper levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld met bekwame spoed af. De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaalt is duurt het maximaal 5 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden. Indien produkten niet voorradig zijn kan het langer duren. Wanneer De hondensuper niet binnen 14 dagen kan leveren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kan er ofwel gezamenlijk een nieuwe levertijd overeen worden gekomen ofwel de overeenkomst kan ontbonden worden. In de praktijk verzenden wij 80% van de bestellingen binnen 24 uur na betaling.

4.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal De hondensuper u hierover informeren en de mogelijkheden bespreken.

4.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.


5 Betaling

5.1 U kunt op verschillende manieren betalen:

* U betaalt vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze Rabobankrekening NL20 RABO 1511 70 606 tav De hondensuper te Berghem.
* U kunt ook betalen via onze internetsite. Deze is voorzien van IDEAL , Afterpay, bancontact, Paypal, Creditcard, KBC, Belfius Pay button en Giropay.

kiest de betaalmethode zelf in de bestelprocedure van onze shop.

5.2 Indien u niet (tijdig) betaalt, kan De hondensuper nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.


6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van De hondensuper, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.


7 Retourrecht

7.1 U heeft het juridisch recht om binnen een termijn van 14 dagen na het doen van uw bestelling de levering te annuleren. Daarnaast heeft u het juridisch recht om geleverde artikelen (die bijvoorbeeld niet voldoen aan uw verwachting) tot 7 dagen na levering te retourneren. De teruggezonden artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt te zijn. Daarnaast dienen de teruggezonden artikelen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten kunnen wij helaas niet accepteren. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht. Ook retourzendingen onder rembours, zonder voorafgaand overleg, worden geweigerd.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt De hondensuper u de betaalde prijs, met uitzondering van de door u gemaakte verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

7.3 Wanneer de door De hondensuper afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel  zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

7.4 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.


8 Garantie

8.1 De hondensuper garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering. Indien gewenst kan De hondensuper de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. De verzendkosten worden alleen vergoed door De hondensuper als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.

8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking worden ingediend bij De hondensuper. Dit dient u te doen door middel van het retourformulier welke u op deze website vindt. U dient te wachten tot goedkeuring alvorens het artikel retour te sturen.

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, De hondensuper het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van De hondensuper), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Hondenwebshop niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek of wanneer de koper weigert het product voldoende gefrankeerd aan ons toe te zenden voor inspectie.


9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van De hondensuper met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.

9.2 De hondensuper is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van De hondensuper beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.


10 Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar De hondensuper is gevestigd bevoegd, tenzij De hondensuper voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.